Homeक्राईमसंपदा नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या 22 संचालकांना १३,३८,५५,६६७ रूपयांच्या घोटाळा प्रकरणी न्यायालयाने ठरवले...

संपदा नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या 22 संचालकांना १३,३८,५५,६६७ रूपयांच्या घोटाळा प्रकरणी न्यायालयाने ठरवले दोषी…

advertisement

अहमदनगर : दि.6 एप्रिल
नामे ज्ञानदेव सबाजी वाफारे,सुजाता ज्ञानदेव वाफारे
संगिता हरिचंद्र लोंढे, सुजाता झानदेव वाफारे, संजय चंपालाल भोर, साहेबराव रामचंद्र भालेकर,अनुप प्रविण पारकर,गोपीनाथ शंकर सूंबे,महेश बबनराव झावरे,सुधाकर गोपीनाथ सुंबे,बबन देवराम झावर,रविद्र विश्वनाथ शिंदे, ज्ञानदेव संभाजी वारवार,हसन अमीन राजे,सुधाकर परशुराम थोरात, भाऊसाहेब कुशाबा झावरे,हरिचंद्र सावळीराम लोंढे, दिनकर बाबाजी ठूबे, लहु सयाजी दांगाडे, संजय चंपालाल बोरा,अनुप प्रविण पारेख,गोपीनाथ शंकर सुंबे अशा बावीस संचालकांना जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर श्री. एन. आर. नाईकवाडे यांनी पतसंस्थेच्या अपहरप्रकरणी दोषी धरले आहे.

संपदा पतसंस्थेच्या झालेल्या अपहार रक्कम रु.१३,३८,५५,६६७/- प्रकरणी वेगवेगळया कलमांखाली दोषी धरलेले आहे. आरोपींना शिक्षा देणेबाबतची सुनावणी दिनांक ०८/०४/२०२४ रोजी ठेवण्यात आले आहे.सदर खटल्यामध्ये सरकारी पक्षाच्या वतीने अॅड.अनिल ढगे हे काम पाहत
आहेत.

विनातारण कर्ज कर्जदारांना वाटप करण्यात आलेले होते व ते नियमबाहय देण्यात आलेले होते. तसेच सोने तारण कर्ज हेही नियमबाहय देण्यात आले होते. तसेच तत्कालीन संचालक मंडळाचे नातेवाईक व कर्मचारी यांनाही बेकायदेशीररित्या कर्ज वाटप करण्यात आलेले होते. वरील आरोपींनी सदर रक्कमेचा अपहार करून सदर रक्कम स्वतःचे फायद्याकरिता वापरली
होती. तसेच रकमेबाबत खोटया नोंदी करून सभासदास चुकीची माहिती देवून कायदेशिररित्या
आर्थिक संस्था चालविताना ठेवीदाराच्या ठेवीचा विनीयोग बेकायदेशिरपणे अटी व नियम यांचे पालन न करता सभासदांच्या ठेवी परत करण्यास असमर्थता दर्शविली व ठेवीदारांचे रकमेची अफरातफर करून फसवणूक एकुण रक्कम रू.१३,३८,५५,६६७/- केली म्हणून फिर्यादी यांनी आरोपी विरूध्द भा.द.वि. कलम १७७, ४०९, ४१७, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, १२०(ब) व महाराष्ट्र ठेविदारांचे हितसंरक्षण कायदा १९९९ चे कलम ३ प्रमाणे फिर्याद दिलेली होती. सदर सत्र
खटल्याचे कामकाज व अंतिम युक्तीवाद होवून आरोपींना आज रोजी न्यायालयाने दोषी धरलेले आहे.

advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

Most Popular